Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, GDPR

1. Rekisterinpitäjä

Rakennusliike.J.Kivelä
Lindslentie 13
67400 Kokkola
puh. +35850 52100 87

Yhteyshenkilö
Jarno Kivelä
Puh. +358 50 52100 87

Tekninen yhteyshenkilö

Mika Ylikorpi

Puh +35844 2381 724

2. Rekisteriasiat

Vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Rakennusliike.J.Kivelä tarjousrekisteri ja kaupparekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Rakennusliike.J.Kivelä:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Rakennusliike.J.Kivelä:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Rakennusliike.J.Kivelä:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Asiakkaan osoitetiedot, rakennuspaikka, talon malli,tontin tiedot,tarjous/kaupan hinta.
Asiakkaan henkilötunnus

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tulevat kun asiakas itse ottaa yhteyttä ja haluaa tarjouksen tai tekee kaupan. Rekisteri koostetaan Rakennusliike.J.Kivelä:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä .

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rakennusliike.J.Kivelä:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterin ylläpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään tiedon korjaamiseksi

12. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rakennus J Kivelän sivuilla ei ole pakollista rekisteröintiä. Itse verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen henkilö voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollisia tietoa palvelun kävijämääristä, suosituimmista sivuista, kestosta tai muita vastaavia tietoja. Sivuilla on käytössä Googlen Analytics. Googlen tietosuojasta voi lukea osoitteesta http://www.google.fi/policies/privacy

Näitä tunnistetietoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen ja markkinoinnin tueksi. Näitä tietoja käsittelee vain tehtävään nimetty henkilö.